top of page

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

Informujemy, że mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych na najwyższym poziomie i dbając o ich bezpieczeństwo wspólnie opracowaliśmy projekt ochrony danych osobowych w Spółce CIMC Trailer Poland Sp. z o.o. wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział KRS numer 0000555488, gdzie Spółka należy do międzynarodowej grupy CIMC, zrzeszającej kilka Spółek na terenie Europy i Azji.

I działamy w ramach ochrony Państwa danych osobowych jako Administrator.

Zapewniamy Państwa, że działania podejmowane przez Administratora celem skutecznej i pełnej ochrony danych osobowych nam powierzonych są konieczne, zgodne z przepisami prawa krajowego i unijnego oraz adekwatne do potrzeb Państwa i naszych. Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania, które przybliżą Państwu tematykę ochrony danych osobowych lub ułatwią kontakt z nami w zakresie ochronny czy zmiany Państwa danych przez nas przetwarzanych.

I Klauzule informacyjne: czyli kto zarządza Państwa danymi, w jakim celu, przez jaki czas i jakie są Państwa uprawnienia z tym związane. Jeżeli mają Państwo pytania co do treści klauzul, czy ich stosowania prosimy o kontakt pod wskazany adres agnieszka.janik@cimc.com

                              1. klauzula informacyjna RODO_rekrutacja_ml_20052020.docx 

Stosowana w procesie rekrutacji

                             2. klauzula informacyjna RODO_pracownicy_zleceniobiorcy_ml_20052020.docx 

 

Stosowana w do pracowników, zleceniobiorców, usługodawców i innych osób świadczących usługi na rzecz Spółki.

                             3. klauzula informacyjna_RODO_usługobiorcy_ml_20052020.docx

Stosowana do kontrahentów, usługobiorców, klientów, najemców, leasingobiorców i innych, osób kierujących do nas zapytanie ofertowe, którzy nie są ujęci w innych klauzulach informacyjnych.

                            4. klauzula informacyjna_RODO_kolizja i wypadek_ml_20052020.docx 

Stosowana wobec osób, które były sprawcami kolizji/wypadku z udziałem pojazdu lub pracownika Administratora, użytkowników i właścicieli aut uczestniczących w kolizji, ewentualnie świadków zdarzenia.

                           5. klauzula_informacyjna_ogólna_ml_20052020.docx 

 

Stosowana wobec osób, których dane zostały nabyte w inny sposób przez Administratora lub które posiada niezależnie od formy nabycia.

II Dokumenty realizacji praw. Informacje o obowiązkach, uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane i informacje o ochronie Państwa danych osobowych.

                          1. polityka bezpieczeństwa_ml_20052020.docx 

Zbiór najważniejszych informacji o pozyskiwaniu, przetwarzaniu i ochronie danych osobowych przez Administratora.

                          2. realizacja praw osób, których dane dotyczą_ml_20052020.docx 

 

Tutaj Państwo uzyskają wszystkie niezbędne informacje co do możliwości zgłoszenia Państwa uwag, zleceń, zastrzeżeń i zapytań odnośnie administrowanych przez nas Państwa danych osobowych, wraz z instrukcją zgłoszenia.

                          3. wniosek do administratora_dane osobowe_ml_20052020.docx 

Wzorcowy dokument służący do realizacji Państwa uprawnień do zgłoszenia zmiany danych osobowych, wniosku o ich poprawienie, usunięcie, cofnięcie udzielonej zgody i innych działań, które mogą Państwo zlecić.

 

III Umowa standardowych klauzul umownych ze Spółkami mającymi siedzibę w państwach trzecich

                        1. standardowe_klauzule_umowne_ml_20052020.docx 

- Chiny, Wielka Brytania, Rosja, Białoruś

Są to umowy zawarte przez Administratora ze Spółkami, których siedziba/oddział, z którym współpracujemy posiada siedzibę w państwie trzecim, co do którego uznaje się, że nie spełnia (lub nie ma informacji czy spełnia) standardy bezpieczeństwa przetwarzania danych jak w RODO. Z tego powodu Administrator dla zapewnienia gwarancji praw osób, których dane są przetwarzane zawarł ww. umowy regulujące prawa i obowiązki podmiotu przekazującego i pozyskującego dane w procesie realizacji zadań przedsiębiorstwa. Także wskazano tam jakie dane są pozyskiwane, w jakim zakresie i czego dotyczą. Umowy te dają podstawę do roszczeń osób, których dane są przekazane do państwa trzeciego, do kontroli prawidłowości przetwarzania danych, jak i są rękojmią, iż Państwa dane są należycie chronione niezależnie od miejsca, gdzie się je udostępnia.

bottom of page